Day 1 (Folkestone)Day 1 (Portsmouth)Day 2 (Folkestone)Day 2 (Portsmouth)Day 3 (Folkestone)Day 3 (Portsmouth)Day 4 (Folkestone)Day 4 (Portsmouth)Day 5 (Folkestone)Day 5 (Portsmouth)Day 6Finish (Cannes)Scenic